Na horyzoncie pojawił się nowy protokół, wokół którego od razu zrobiło się bardzo dużo szumu.

Ciekaw tego, skąd tak duże zainteresowanie, zapoznałem się dokładnie z litepaperem i jestem co najmniej zaskoczony. Prism Protocol prawdopodobnie odmieni raz na zawsze DeFi jaki znamy.

Poniżej przedstawiam informacje jakie udało mi się zdobyć oraz krótkie podsumowanie.

Wprowadzenie

PRISM jest rewolucyjnym protokołem instrumentów pochodnych, który wprowadza nowe klasy aktywów w DeFi, pozwalając użytkownikom na zarządzanie ryzykiem związanym ze zmiennymi cenami i niestabilnymi dochodami w prosty i efektywny kapitałowo sposób. PRISM osiąga to poprzez rozłożenie aktywów cyfrowych na dwie odrębne części: składnik dochodowy i składnik główny.

Obecnie inwestujący w aktywa cyfrowe mają niewiele sposobów pozyskiwania kapitału lub dostępu do płynności. Wielu z nich decyduje się na zastawienie swoich aktywów (kryptowalut) jako zabezpieczenia pożyczki pod zastaw ich wartości. Historie o masowych likwidacjach regularnie pojawiają się w serwisach informacyjnych (bardzo często przytacza się majowy flash crash), biorąc pod uwagę typową zmienność rynku kryptowalut i zwyczajowy wymóg nadmiernego zabezpieczenia dla tych zabezpieczonych pożyczek.

Więcej na ten temat pisaliśmy w artykule: Return to Jekyll Island: The Rise of Anchor Protocol.

PRISM innowacyjnie wykorzystuje te nieefektywności i umożliwia użytkownikom natychmiastowe zwiększenie płynności poprzez sprzedaż ich przyszłej rentowności na wybrany przez nich okres i efektywne pożyczanie w zamian za tę przyszłą rentowność. Użytkownicy nie ponoszą już żadnego ryzyka likwidacji i mogą zachować płynny instrument, który może być swobodnie handlowany lub wykorzystany w innym miejscu w DeFi. Te same zasady mogą być również stosowane w yield farmingu lub pulach płynności, gdzie zyski mogą sięgać tysięcy punktów procentowych. PRISM pozwoli użytkownikom na zagwarantowanie zysku i ochronę przed zmianami cen w wybranym przez nich okresie. I odwrotnie, gdy ludzie ustalają swoje stopy procentowe, inni będą mogli kupować instrumenty stworzone przez PRISM i zyskać lewarowaną ekspozycję na zysk lub kapitał aktywów bez ryzyka likwidacji.

Mechanizmy PRISM zostały opracowane przez zespół założycielski doświadczony na rynkach pochodnych stóp procentowych i walut w tradycyjnych finansach o wartości 564 bilionów dolarów, gdzie uczestnicy mogą zagwarantować swoje zyski poprzez zamianę zmiennych stóp zwrotu na stałe stopy zwrotu lub zamianę przyszłych płatności w jednej walucie na inną wybraną przez siebie walutę. PRISM umożliwi użytkownikom DeFi dostęp do tych nowych instrumentów oraz wielu innych opcji zarządzania ryzykiem i inwestycji, w sposób całkowicie autonomiczny i bez zezwoleń.

PRISM Protocol jest inkubowany przez Terraform Labs i został zbudowany na platformie Terra.

Szczegóły

Podobnie jak szklany pryzmat rozszczepia wiązkę światła na poszczególne kolory, PRISM umożliwia inwestorom podział aktywów generujących zyski na ich najbardziej podstawowe komponenty token dochodowy – Yield Token (YT) i token główny – Principal Token (PT). Te nowe aktywa pozwolą użytkownikom na wyodrębnienie ryzyka, na którym chcą spekulować lub przed którym chcą się chronić.

Tworząc nowy rynek do handlu tokenami Principal i Yield, PRISM daje użytkownikom nowe możliwości, w tym zdolność do:

 • Pożyczania bez ryzyka likwidacji lub codziennych kosztów finansowania poprzez spieniężenie przyszłych zysków z aktywów
 • Zamiany rentowności o zmiennej stopie procentowej na rentowność o stałej stopie procentowej
 • Wykorzystania dźwigni finansowej
 • Zarządzania ryzykiem walutowym poprzez natychmiastową konwersję przyszłej stopy zwrotu na dowolny stablecoin z ekosystemu Terra.
 • Wzięcia udziału w efektywnym kapitałowo, płynnym stakingu, aby otrzymać fizycznie wszystkie nagrody za staking, w tym airdropy, z możliwością natychmiastowego obrotu tymi aktywami lub wykorzystania ich w innym miejscu w DeFi.
 • Uzyskania lub zamiany ekspozycji na inne aktywa dochodowe poprzez rynek PRISM 
 • Automatycznego odbierania wszystkich airdropów w PRISM bez potrzeby korzystania z innych protokołów 
 • Zmniejszenia obciążeń administracyjnych związanych z zestawianiem i raportowaniem dochodu z zysków oraz airdropów

PRISM wprowadza najwyższy poziom kompozycyjności, umożliwiając użytkownikom handel dochodami i głównymi składnikami aktywów na otwartym rynku oraz optymalizację strategii dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb.

Na przykładzie tokenu $LUNA.

Mechanizm PRISM

Składniki systemu

 • $CT: Collateral Token (token zabezpieczenia) generowany, gdy aktywa przynoszące dochód są przekazywane do skarbca PRISM, przy czym $CT = $PT + $YT
 • $PT: Principal Token (token główny) generowany, gdy $CT jest używany do wybicia zarówno $PT jak i $YT, przy czym $PT = $CT – $YT
 • $YT: Yield Token (token dochodu) generowany, gdy $CT jest używany do wybicia zarówno $PT jak i $YT, przy czym $YT = $CT – $PTE
 • Liquidity pool – Pula Płynności – Zapewnia głębię rynku i płynność w różnych okresach czasowych dla aktywów

Uczestnicy ekosystemu

 • Dostawcy Zabezpieczeń – Dostawcy „aktywów zabezpieczających”, które są składane w skarbcu PRISM i w zamian otrzymują $CT, które są natychmiast zamieniane na $PT i $YT.
 • Nabywcy ryzyka – Nabywcy $PT i $YT na platformie Automated Market Maker (AMM).
 • Stakerzy $PRISM – Inwestorzy stakujący $PRISM, aby otrzymywać nagrody i uczestniczyć w zarządzaniu.
 • Dostawcy Płynności (LP) – Inwestorzy stakujący pary tokenów w pulach w zamian za nagrody z transakcji.

Przykład:

Posiadacz aktywów przynoszących dochód (YBA) wybiera termin, w którym jego aktywa zostaną przekazane do PRISM, np. 1-miesięczny, 3-miesięczny, 6-miesięczny, 9-miesięczny, 12-miesięczny lub wieczysty. Smartkontrakt następnie wybije $PT i $YT z terminem zapadalności odpowiadającym wybranemu terminowi. Wszystkie tokeny o tym samym terminie zapadalności będą zamienne.

Posiadacz $PT i $YT ma kilka opcji:

 • Stakować $YT w PRISM i zdobywać nagrody za staking, w tym airdopy za aktywa bazowe
 • Stakować $PT w PRISM i korzystać z prawa do zarządzania aktywami bazowymi przez pełnomocnika, w przypadku gdy PRISM umożliwi głosowanie nad propozycjami dotyczącymi zarządzania YBA
 • Zapewniać płynność na platformie Automated Market Maker (AMM) i zarabiać na nagrodach za staking, zachętach do utrzymywania płynności oraz opłatach AMM.
 • Handlować $YT lub $PT na AMM, sprzedając $YT, aby otrzymać stałą kwotę, gwarantującą rentowność w danym okresie, lub sprzedając $PT i zachowując jedynie ekspozycję na rentowność.
 • Po upływie okresu ważności, spalić $PT, aby otrzymać $CT.
 • $PT i $YT mogą być połączone w równych ilościach i spalone w zamian za $CT w dowolnym momencie jako $PT + $YT = $CT ($PT i $YT wybite z wieczystym kontraktem mogą być spalone w ten sposób).
 • Posiadacze $CT mogą
  1. wybić nowy $PT i $YT na dowolny dostępny termin, lub
  2. użyć go do wykupienia aktywów bazowych ze skarbca, rozpoczynając okres unstakingu aktywów zabezpieczających (w przypadku Luny trwa to 21 dni), lub
  3. „szybko spalić” go, handlując w puli AMM za YBA.

PRISM v1.0

PRISM v1.0 użyje $LUNA jako zabezpieczenia i stworzy zarówno wieczysty token dochodu ($yLUNA), jak i wieczysty token główny ($pLUNA). Te wieczyste instrumenty nie mają terminu zapadalności; na przykład, token $yLUNA daje posiadaczowi prawo do zysku ze stakingu $LUNA i airdropów na zawsze. PRISM będzie umożliwiał mintowanie, stakowanie, dostarczanie płynności, handel, spalanie i wykup.

Zastosowanie każdego z tokenów

Poniżej przedstawiono przykład interakcji użytkownika z systemem PRISM przy użyciu tokenu LUNA.

Przykład:

 • Użytkownik wpłaca LUNA do PRISM i mintuje $pLUNA i $yLUNA.
 • Następnie użytkownik decyduje się:
  1. na stakowanie $yLUNA w PRISM i zaczyna otrzymywać nagrody za stakowanie, w tym airdropy, oraz
  2. na używanie $pLUNA jako dostawcy płynności w puli płynności pLUNA-PRISM AMM. W rezultacie użytkownik zaczyna zarabiać zachęty płynnościowe i opłaty AMM.
 • Po pewnym czasie, użytkownik decyduje się sprzedać $yLUNA i kupić więcej $pLUNA. Użytkownik unstakuje $yLUNA z PRISM i decyduje się na natychmiastową sprzedaż na AMM bez okresu unstakingu. Wpływy z transakcji są wykorzystywane do zakupu dodatkowych $pLUNA, dając użytkownikowi dźwignię finansową na wyniki cenowe LUNA bez ryzyka likwidacji.

Rezerwa płynności

Aby ułatwić tworzenie głębokich i płynnych rynków, PRISM będzie posiadał pule tokenów, jak poniżej:

 • $pLUNA ↔ $PRISM
 • $yLUNA ↔ $PRISM
 • $UST ↔ $PRISM
 • $xPRISM ↔ $PRISM

Wykorzystanie $PRISM jako aktywa bazowego w parach płynności sprawia, że jego wartość jest deterministyczna (z góry przesądzona). Dodatkowo, wraz z koncepcją skoncentrowanej płynności, której pionierem jest Uniswap V3, która w przyszłości trafi na Terra, dostarczanie płynności stanie się jeszcze bardziej efektywne kapitałowo i mniej subsydiowane, co pozwoli na osiągnięcie większych zysków ze stakingu przez stakerów $PRISM.

Dostawcy płynności w tych pulach będą zarabiać opłaty z połączenia:

 • opłat transakcyjnych AMM,
 • zachęt płynnościowych $PRISM
 • nagród za staking $LUNA, w tym airdropów, które będą przeliczane na $PRISM i dystrybuowane do puli $yLUNA ↔ $PRISM.

Porównanie Luny w kilku opcjach:

Tokenomia

Posiadacze $PRISM, którzy chcą uczestniczyć w zarządzaniu, mogą stakować swoje tokeny $PRISM i otrzymać w zamian $xPRISM, z 21-dniowym okresem unstakingu. Jest to oparte na popularnym modelu $xSUSHI. $xPRISM ma kilka kluczowych właściwości:

 • Zarządzenie – $xPRISM będzie nadzorować wiele ważnych spraw, w tym sposób dystrybucji bodźców płynnościowych, sposób wykorzystania funduszy wspólnotowych oraz podejmowanie decyzji o notowaniach nowych aktywów i warunkach.
 • Opłaty – Posiadacze $xPRISM będą otrzymywać opłaty, które pobiera protokół. Początkowo posiadacze $xPRISM będą otrzymywać opłaty z:
  1. kosztów transakcyjnych protokołu
  2. procentu zysku, który otrzymują posiadacze $YT, w tym nagrody za staking i zrzuty. Zostaną one przeliczone na $PRISM na AMM i dodane do puli $xPRISM.

W roadmapie dla PRISM v2.0 znajdują się dwa kolejne zastosowania $PRISM:

 • Podmioty zatwierdzające będą musiały zastawić $xPRISM jako zabezpieczenie, jeśli chcą być brane pod uwagę przy delegowaniu $LUNA ze skarbca PRISM. W przypadku slasingu, $xPRISM walidatorów zostanie użyty jako pierwsza transza do wyrównania wszelkich zmniejszonych kwot. To wyrównuje bodźce, ponieważ walidatorzy ryzykują swój własny kapitał, a PRISM deleguje walidatorów, którzy wspierają protokół.
 • PRISM będzie wykorzystywał podobną metodologię do udanego mechanizmu blokowania głosów veCRV, dzięki czemu $PRISM może być zablokowany na okres od jednego tygodnia do 4 lat, aby zwiększyć siłę głosu posiadaczy i zwiększyć ich nagrody za $xPRISM, zachęty LP i airdropy. Im dłużej $PRISM jest zablokowany, tym większą siłę głosu ma jego posiadacz i tym większa jest wypłata zysków.

Przemyślenia

Jak wspomniano wcześniej, w części teoretycznej, $YT reprezentuje przyszłą wartość nagród za staking w tym konkretnym punkcie w czasie. Jeśli więc zablokujesz swoje tokeny $LUNA w ramach smartkontraktu Prism, możesz odsprzedać $YT, aby otrzymać natychmiastową monetyzację przyszłych zysków za określony przedział czasu. Na przykład: Jeśli masz LUNA o wartości $10 zablokowane w Prism, a 12-miesięczny $YT jest handlowany z implikowaną rentownością 10%, możesz zostać nagrodzony natychmiastowym $1. Odwrotnie, możesz sprzedać swój $PT, jeśli nie chcesz żadnego ryzyka akcji cenowej, ale chcesz wyłącznie zysku pochodzącego ze stakowania.

Każda Luna, która trafi do systemu, będzie stakowana. Jeżeli zdeponujesz token, otrzymujesz yLuna oraz pLuna. Kiedy stakujesz yLuna – nagrody za staking trafiają do Ciebie. Jeżeli jej nie stakujesz, te nagrody są zamieniane na $PRISM i rozdawane stakerom xPRISM.

Jaki z tego wniosek? Jak tylko pojawi się Prism Protocol, ilość płynnej Luny powinna bardzo mocno spaść, czego skutkiem ubocznym (ale bardzo pozytywnym) powinien być wzrost ceny.

Ilość bardzo ciekawych, innowacyjnych rozwiązań jakie wprowadzi Prism jest zaskakująca. Jak tylko Prism zacznie działać i będziemy mieli możliwość zapoznać się z jego mechanikami, zrobimy kolejny artykuł, aby pokazać Wam, jak z niego korzystać.

Wszystkie treści zawarte w serwisie mają wyłącznie charakter informacyjny i edukacyjny. Decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie zawartych na stronach informacji podejmowane są na odpowiedzialność użytkownika serwisu.Redakcja Terrainfo.pl