Stworzony wraz z protokołem Nebula, token Nebula governance ($NEB) będzie działał jako podstawowe narzędzie do koordynowania i wyrównywania zachęt i mocy dla różnych stron tworzących społeczność Nebula.

Niniejszy artykuł przedstawia planowaną użyteczność, dystrybucję i strukturę akumulacji wartości tokena $NEB.

Dystrybucja tokenów

Dystrybucję tokenów $NEB zaprojektowano w taki sposób, aby zmniejszała się co roku, aż do osiągnięcia całkowitej podaży wynoszącej 1 miliard tokenów $NEB. Po wyczerpaniu puli $NEB nie będą już tworzone żadne nowe tokeny.

Dystrybucja i cele emisyjne mają na celu spełnienie dwóch podstawowych celów:

  • Zachęcanie do zapewniania wystarczającej płynności dla puli płynności klastra, aby umożliwić efektywny obrót tokenami klastra na giełdach
  • Zachęcanie do rebalancingu klastrów w celu zapewnienia, że zapasy klastra są skutecznie dopasowane do docelowego rozkładu wag
  • $LUNA Staking Airdrop: 10 milionów (1%) tokenów zostanie rozdystrybuowane pośród stakerów $LUNA w momencie startu.
  • Community Launch: 20 milionów (2%) tokenów zostanie rozdanych społeczności podczas sekwencji uruchomienia protokołu. Szczegółowe informacje na temat tych kampanii zostaną podane w późniejszym komunikacie.
  • Rebalancing Rewards: 300 milionów (30%) tokenów zostanie początkowo przeznaczonych na zachęcenie uczestników protokołu do pomocy w zrównoważeniu klastrów Nebula i przywróceniu ich do docelowej alokacji. Na początku, ta część będzie częścią puli społeczności. Jeśli dodatkowe zachęty do przywrócenia równowagi/arbitrażu okażą się konieczne, zarządzanie protokołem zainicjuje program zachęt.
  • LP Incentives: 200 milionów (20%) tokenów będzie liniowo rozdzielane pomiędzy dostawców płynności w parach NEB-UST i cluster-UST w ciągu czterech lat.
  • Community Pool: 153 miliony (15,3%) tokenów zostanie zarezerwowanych dla Nebula Community Fund.
  • Investors: 117 milionów (11,7%) tokenów zostanie przydzielonych inwestorom Nebuli, z trzyletnim liniowym okresem nabywania uprawnień, odblokowywanym co miesiąc.
  • External Contributors: 100 milionów (10%) jest przeznaczone dla darczyńców, którzy pomogli w uruchomieniu i budowie Nebuli przed utworzeniem obecnego zespołu głównego. Członkowie ci pozostaną zewnętrznymi doradcami głównego zespołu i współtwórcami protokołu. Przydzielone tokeny podlegają 3-letniemu liniowemu nabywaniu uprawnień, począwszy od premiery protokołu, odblokowując się co miesiąc.
  • Core Team: 100 milionów (10%) tokenów jest przydzielonych dla zespołu głównego Nebuli, z 4-letnim liniowym okresem nabywania uprawnień, odblokowywanym na koniec każdego roku, począwszy od premiery protokołu.

Przechwytywanie i akumulacja wartości tokena

Token $NEB został zaprojektowany w celu pozyskiwania wartości z wielu źródeł. W momencie uruchomienia, źródła te obejmują wszystkie działania związane z klastrami, a w szczególności następujące:

1. Działania związane z wydobyciem/spalaniem klastrów

Stakowane tokeny $NEB będą akumulować część wartości aktywów w tworzeniu nowych tokenów klastra lub spalaniu tokenów klastra. Wraz ze wzrostem popularności i wykorzystania klastra Nebula, a co za tym idzie, wzrostem liczby działań związanych z wydobyciem i spalaniem wygeneruje większe opłaty dla posiadaczy tokenów $NEB. Innymi słowy, wartość tokena rośnie liniowo wraz ze wzrostem popularności klastrów Nebula i samego protokołu.

2. Działania związane z rebalansowaniem klastra

Tokent $NEB będą miały również prawo do części wszystkich opłat generowanych przez rebalans klastra. W miarę powstawania kolejnych klastrów Nebula z różnymi algorytmami rebalansowania, stale będą pojawiać się nowe możliwości rebalansowania, które będzie można wykorzystać, a wszystkie one będą przynosić wartość tokenowi. Oznacza to, że token $NEB będzie nadal zyskiwał na wartości, nawet w okresach, gdy liczba klastrów nie będzie się drastycznie zmieniać.

3. Działania arbitrażowe w klastrach

Wreszcie, token $NEB przechwytuje również część wartości powstałej w wyniku rozbieżności w wycenach tokenów klastra. Czasami występuje różnica między ceną wewnętrzną klastra (określoną na podstawie zawartości jego zasobów) a cenami rynkowymi, po jakich jest on sprzedawany na różnych giełdach. Protokół przechwytuje część wszelkich działań arbitrażowych, które skutecznie przyczyniają się do zniwelowania tej różnicy.

W momencie uruchomienia Protokół Nebula rozdzieli wszystkie opłaty pomiędzy stakerów $NEB w sposób proporcjonalny do ich udziałów, wykorzystując mechanikę zbierania udziałów podobną do tej stosowanej w Anchor i Mirror. Stawka opłaty za wszystkie powyższe działania zostanie ustalona na poziomie 0,1% wartości transakcji w momencie uruchomienia.

Po uruchomieniu protokołu zachęcamy zainteresowanych członków społeczności lub zespoły do proponowania zmian i ulepszeń w modelu tokenomii i pozyskiwania wartości w projekcie Nebula.

Może Cię zainteresować:

Aby zawsze być na bieżąco, śledź nas na Twitterze.

TerraInfo.plhttps://twitter.com/terrainfopl

Zachęcamy również do dołączenia do kanału informacyjnego na telegramie, oraz grupy dyskusyjnej na discordzie.

Telegram https://t.me/terrainfopl

Discord https://discord.gg/UwXNuywQ

Wszystkie treści zawarte w serwisie mają wyłącznie charakter informacyjny i edukacyjny. Decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie zawartych na stronach informacji podejmowane są na odpowiedzialność użytkownika serwisu.Redakcja Terrainfo.pl