Mars Protocol jest protokołem kredytowym przyszłości: samodzielnym, o otwartym kodzie źródłowym, przejrzystym, algorytmicznym i zarządzanym przez społeczność. Aby funkcjonować prawidłowo, tokeny $MARS powinny być dostarczone do rąk świadomych i aktywnych uczestników w całym ekosystemie Terra. Oto jak tokeny zostaną rozdzielone.

W momencie startu w obiegu będzie 70 milionów tokenów $MARS (z całkowitej liczby 1 miliarda). Zostaną one rozdane w sposób przedstawiony poniżej.

Po uruchomieniu, $MARS będzie dystrybuowany do użytkowników wnoszących wartość do ekosystemu, jak pokazano poniżej.

Poniższa grafika przedstawia przegląd etapów wprowadzania tokena $MARS na rynek.

W kolejnych akapitach omówimy szczegóły dotyczące każdej z tych faz i grup. Należy pamiętać, że informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie.

Airdrop $MARS

Stakerzy $LUNA (w tym posiadacze $bLUNA) otrzymają jednorazowy airdrop wysokości 10.000.000 tokenów $MARS.

Snapshot został wykonany 1 stycznia 2022 roku (Terra block #5,895,050).

Przed przewidywanym uruchomieniem pełnego protokołu w dniu 7 marca 2022 r. odbiorcy airdropów będą mieli możliwość zablokowania swoich tokenów $MARS w aukcji w parze MARS/UST, aby otrzymać dodatkowe tokeny $MARS (patrz „Faza 2”).

Użytkownicy, którzy nie dodadzą swoich tokenów $MARS do aukcji bootstrappingowej, będą mogli odebrać swoje tokeny $MARS po zakończeniu Fazy 2 i pełnym uruchomieniu protokołu (w dniu 7 marca 2022 roku). Airdrop będzie do odebrania przez okres do trzech miesięcy po uruchomieniu Mars Protocol. Wszelkie nieodebrane tokeny zostaną zwrócone do Rady Marsjańskiej – DAO.

Faza 1: Lockdrop

Mars wystartuje z mechanizmem „lockdrop” podobnym do tego, który został zapoczątkowany przez Astroport.

Mechanizm lockdrop będzie działał w następujący sposób: użytkownicy będą mogli zablokować UST w Red Banku Mars w zamian za dystrybucję tokenów $MARS, które będzie można odebrać po uruchomieniu protokołu. Zablokowane depozyty $UST pomogą Marsowi uruchomić płynność na tym bardzo ważnym rynku.

Faza 1 będzie trwała siedem dni. Użytkownicy mogą dołączyć do lockdropa w dowolnym momencie w ciągu pierwszych pięciu dni (z siedmiodniowego okresu), blokując swoje $UST.  Począwszy od dnia 6, możliwe będą jedynie wypłaty, ale w ograniczonym zakresie. Ten unikalny model ogranicza manipulacje ze strony „wielorybów”, którzy mogą wpłacać duże ilości $UST, aby zniechęcić innych do wpłat, po czym na koniec wycofać większość swoich $UST przed upływem terminu wpłat.

Podczas pierwszych pięciu dni Fazy 1, uczestnicy będą mogli swobodnie wycofać dowolną ilość zdeponowanych $UST (nawet całość).

Począwszy od dnia 6, uczestnicy będą mogli wycofać tylko do 50% $UST zdeponowanych w początkowym pięciodniowym okresie.

W ciągu ostatniego dnia limit wypłat dla każdego uczestnika będzie spadał liniowo z 50%, aż do 0%. Pod koniec dnia, żadne wypłaty nie będą już dozwolone, a poziom uczestnictwa zostanie zapisany.

Uwaga: W dniach 6-7 użytkownicy, którzy chcą zmniejszyć swój udział w lockdropie, będą mogli wycofać $UST tylko jeden raz (wielokrotne wycofania nie są dozwolone).

Ta faza będzie trwała od 21 do 28 lutego 2022 r. („Faza 1”). Poniższy rysunek obrazuje wizualizację tego 7-dniowego procesu.

Użytkownicy biorący udział w lockdropie muszą zablokować swoje $UST w Red Banku na co najmniej 3 miesiące. Na im dłuższy czas $UST zostaną zablokowane (w trzymiesięcznych odstępach do 18 miesięcy), tym więcej tokenów MARS otrzymasz. Dokładna ilość tokenów $MARS rozdawanych danemu użytkownikowi będzie określana w następujący sposób:

Gdzie:

Uwaga: Użytkownik może mieć wiele pozycji z różnymi terminami blokady. 

Poniższy rysunek przedstawia względne wartości boostów dla każdej blokady. Zauważ, że wahają się one od 1 (przy minimalnym okresie zablokowania) do ponad 14 (przy maksymalnym okresie blokady), co podkreśla rosnącą nagrodę za dłuższe zablokowanie.

Wraz z uruchomieniem protokołu Mars, uczestnicy lockdropa będą zarabiać odsetki (w formie tokenów) z protokołu Mars, jak każdy inny deponent Mars, w oparciu o obowiązujące stawki określone przez protokół. Należy pamiętać, że nie będzie można użyć depozytu zablokowanego w lockdropie jako zabezpieczenia przy zaciąganiu pożyczki. Kiedy Twoja blokada wygaśnie, będziesz mógł odzyskać swoje $UST w formie $maUST, która reprezentuje $UST zdeponowane w Red Bank. Będziesz mógł wtedy użyć go jako zabezpieczenia przy zaciąganiu pożyczki lub wypłacić go jako $UST.

Uwaga: Udział w Fazie 1 wiąże się z istotnym ryzykiem technicznym. Prosimy o uważne zapoznanie się z sekcją „Zastrzeżenia” na końcu tego artykułu w celu uzyskania ważnych informacji na temat charakteru takiego ryzyka, praktycznej nieodwracalności odpowiednich transakcji blockchain oraz braku wiarygodnych lub łatwo dostępnych środków zaradczych w przypadku jakiejkolwiek utraty lub utraty wartości tokenów lub innych szkód, które mogą Państwo ponieść w wyniku uczestnictwa w Fazie 1.

Etap 2: $MARS/$UST Liquidity Bootstrapping Auction

Etap 2 będzie trwał od 28 lutego do 7 marca 2022 r. W ciągu tych siedmiu dni użytkownicy będą mogli przeznaczyć $MARS i/lub $UST na aukcję bootstrappingową. Do końca aukcji bootstrappingowej wszystkie zaangażowane tokeny ($MARS i $UST) zostaną wykorzystane do zainicjowania puli płynności $MARS-$UST na Astroport. W tym sensie, aukcja bootstrappingowa działa jako mechanizm odkrywania cen dla tokenów $MARS. Aukcja bootstrappingowa będzie działać w następujący sposób:

Dla uczestników $MARS:

  • Będą mogli zobowiązać się do wniesienia tokenów $MARS do puli w ciągu pierwszych 3 dni. Zauważ, że jedynymi tokenami $MARS dostępnymi w Fazie 2 będą te przyznane uczestnikom lockdropa i odbiorcom airdropa (podczas Fazy 2 te dwie grupy nie będą mogły odbierać ani transferować swoich tokenów, a jedynie przekazać je do puli; alternatywnie mogą poczekać do końca Fazy 2, aby odebrać swoje tokeny).
  • Decyzja o przekazaniu tokenów $MARS do puli jest nieodwracalna; po przekazaniu nie można ich wycofać.

Dla uczestników $UST:

  • Będą mogli swobodnie wpłacać i wypłacać środki przez pierwsze 5 dni (dodatkowe 2 dni przyznane deponentom UST pozwalają na ustalenie uczciwej ceny, biorąc pod uwagę, że ci deponenci będą znali dokładną ilość tokenów $MARS, jaką licytują).
  • Szóstego dnia będą mogli wycofać tylko do 50% swoich zaangażowanych $UST.
  • Siódmego dnia ilość $UST, którą będą mogli wycofać, będzie liniowo spadać do 0.

Użytkownicy będą mogli uczestniczyć z obydwoma tokenami ($MARS i $UST), jeśli będą tego chcieli.

Jak już wcześniej wspomniano, do końca fazy 2, wszystkie aktywa zaangażowane w aukcję bootstrappingową zostaną wykorzystane do zainicjowania puli $MARS-$UST na Astroport. Jednym z rezultatów tej dynamiki jest to, że na koniec aukcji bootstrappingowej uczestnicy będą mieli roszczenie do udziałów MARS-UST LP, a nie do pojedynczego aktywa (na przykład użytkownik, który zdeponuje $UST, będzie miał roszczenie do udziałów MARS-UST LP). Te udziały LP byłyby początkowo zablokowane, a uprawnienia do nich przysługiwałyby liniowo przez okres 90 dni.

W zamian za udział w aukcji użytkownicy otrzymają 10.000.000 tokenów $MARS. Połowa z tych tokenów (5.000.000) zostanie rozdana uczestnikom $MARS, a druga połowa uczestnikom $UST. Obie zostaną rozdzielone proporcjonalnie do zaangażowania użytkownika.

Należy pamiętać, że uczestnicy puli będą również zarabiać bieżące nagrody za dostarczanie płynności, co zostanie omówione w następnej sekcji.

Poniższy rysunek podsumowuje sposób działania aukcji bootstrappingowej.

MARS-UST Bieżące nagrody LP

10.000.000 tokenów $MARS zostanie rozdanych w ciągu pierwszego roku od uruchomienia protokołu użytkownikom, którzy dostarczą płynność do puli $MARS-$UST na Astroport. Tokeny te będą dystrybuowane równomiernie (blok po bloku) przez cały rok. Jak wspomniano powyżej, uczestnicy aukcji bootstrappingowych będą również zarabiać te nagrody, podczas gdy ich tokeny pozostaną w puli.

Bieżące nagrody LP rozpoczną się w momencie startu.

Bieżące nagrody za depozyty $UST w Red Bank

W momencie startu nie będzie żadnych nagród $MARS dla deponentów $UST. Im więcej $UST zostanie zablokowanych podczas lockdropu, tym mniejsze będzie zapotrzebowanie na ewentualne nagrody za depozyty $UST. W drugą stronę (przy założeniu, że wszystkie inne czynniki są takie same), im więcej $UST jest potrzebnych w Red Banku, tym większa potrzeba nagród za $UST.

W tym celu decyzja o aktywowaniu nagród dla deponentów UST zostanie pozostawiona uznaniu Rady Marsa po uruchomieniu Mars Protocol. Oczekuje się, że takie podejście przyniesie lepsze wyniki, które zoptymalizują wykorzystanie nagród $MARS.

Uwagi końcowe

Wierzymy, że Protokół Mars będzie podstawą dla nowej konstelacji nie tylko produktów finansowych, ale także zarządzania i współpracy. Naszym celem jest zasianie życia na nowej planecie… takiej, która bierze to, co najlepsze ze starego świata i wykorzystuje to do zbudowania czegoś radykalnie nowego. Mamy nadzieję, że dołączysz do nas w tej podróży.

Zatrzeżenie

Ten artykuł nie stanowi porady inwestycyjnej. Przed podjęciem współpracy z firmą Mars zapoznaj się z zastrzeżeniami dotyczącymi projektu tutaj.

Źródło: link

Więcej informacji o Mars Protocol znajdziesz w naszych wcześniejszych artykułach.

Aby zawsze być na bieżąco, śledź nas na Twitterze.

TerraInfo.pl – https://twitter.com/terrainfopl

Zachęcamy również do dołączenia do kanału informacyjnego na telegramie, oraz grupy dyskusyjnej na discordzie.

Telegram – https://t.me/terrainfopl

Discord – https://discord.gg/UwXNuywQ

Wszystkie treści zawarte w serwisie mają wyłącznie charakter informacyjny i edukacyjny. Decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie zawartych na stronach informacji podejmowane są na odpowiedzialność użytkownika serwisu.Redakcja Terrainfo.pl